Voorwaarden

Toepassingsgebied:

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke levering van goederen en/of diensten waarbij de BVBA CarService.Be betrokken is in de hoedanigheid van leverancier. Door het aanvaarden van de levering of door het ondertekenen van een bestelbon verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verbindt hij zich tot de naleving ervan.

Eigendomsvoorbehoud:

Alle door de BVBA CarService.Be geleverde goederen en diensten blijven haar eigendom tot de volledige vereffening van de ermee overeenkomende factuur.

Betalingsvoorwaarden:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn al onze rekeningen betaalbaar bij afhaling van het herstelde voertuig en/of geleverde onderdelen. De betaling gebeurt uitsluitend door middel van contant geld en door de ons aanvaarde betaalkaarten, inzonderheid Bancontact/MisterCash. Bij overschrijden van de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand aangerekend met een minimum van EUR 40.00 voor innings- en administratiekosten.

Verantwoordelijkheid inzake voertuigen die aan ons toevertrouwd werden:

De BVBA CarService.Be noch haar beheerders,zaakvoerders of personeel kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door derden aan voertuigen die haar werden toevertrouwd - noch tijdens het verblijf van deze voertuigen in onze werkplaatsen, noch wanneer zij door ons bestuurd worden of gestationeerd zijn langs of op de openbare weg. Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, diefstal of beschadigen van voorwerpen door de klant in zijn voertuig achtergelaten. Proefritten, afhalen of terugbrengen, en slepen van voertuigen gebeuren volledig voor rekening en voor risico van de klant.

Waarborg:

Enkel herstellingen uitgevoerd met nieuwe onderdelen die beide door ons geplaatst en geleverd zijn worden gewaarborgd voor de hieronder vermelde periode, tenzij op de voorzijde van de rekening een langere periode werd voorzien.
  • UITLATEN: twee jaar tegen fabricage- en/of montagefouten of vroegtijdig doorroesten.
  • SCHOKDEMPERS: twee jaar tegen fabricage- en/of montagefouten.
  • BATTERIJEN: twee jaar vanaf factuurdatum.
  • REMMEN: één jaar vanaf factuurdatum, behalve echter de slijtage van de frictiematerialen.
  • TREKHAKEN: twee jaar vanaf factuurdatum. Opgelet: verkeerd gebruik, overbelasting of schade door aansluiting van een verkeerd geschakelde aanhangwagen, fietsendragers of andere electrisch toestel zijn uitgesloten van de waarborg!
De waarborg beperkt zich alleszins tot het gratis herstellen en/of vervangen van het onderdeel dat een bewezen gebrek zou vertonen, en dit op de wijze die ons goed dunkt. De waarborg kan NOOIT aanleiding geven tot enigerlei andere schadevergoeding voor wat dan ook.

De waarborg vervalt in ieder geval bij verkeerd gebruik van het voertuig, botsingen of verandering van eigenaar. De waarborg kan evenmin ingeroepen worden wanneer de herstelling of vervanging van het betreffende onderdeel niet door ons of door ons aangewezen persoon of firma werd uitgevoerd. U dient dus in alle gevallen die in aanmerking zouden komen voor de waarborg contact met ons op te nemen alvorens enige herstelling uit te voeren.

Betwistingen:

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtgebied waarin AALST is gelegen bevoegd.